Pendidikan Karakter: Peranan Murabbi

Oleh: Kabuye Uthman Sulaiman

Pendidikan karakter merupakan bahagian penting proses pendidikan. Secara ringkasnya, ia adalah tentang integrasi nilai-nilai murni dalam pendidikan. Secara amnya, ia boleh ditakrifkan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan penerapan nilai-nilai sosial dan moral dalam pelajaran dan penilaian dan bertindak mengikutnya. Salah satu cabaran utama yang kita hadapi hari ini ialah mengamalkan ilmu (Hikmah). Ulama bukan sahaja berilmu, tetapi juga mampu mengubah ilmu menjadi tindakan/amalan.

Islam menganggap pendidikan karakter sebagai tanggungjawab bersama ibu bapa, guru-guru, dan anggota masyarakat. Masing-masing diperlukan untuk mengukuhkan nilai teras di mana watak dibentuk dan negara dibina. Nilai-nilai moral, seperti merendah diri, kejujuran, kerjasama, belas kasihan, empati, kerja keras, tanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain, dan menghormati antara satu sama lain tanpa mengira perbezaan agama, bangsa, jantina, idea, dan gaya hidup mereka adalah penting untuk kejayaan individu dan negara.

Ahmad Shawqi, penyair Mesir, menganggap nilai moral sebagai tunjang, semangat, dan pendorong kepada masyarakat dan negara yang stabil dan berfungsi. Beliau menulis: Innama al-Umam al-Akhlaqu ma baqiyat wa inhumu dzahabat akhlaquhum dzahabu (Kehidupan dan pembangunan sesebuah negara bergantung kepada akhlaknya, jika tidak lagi menjunjung norma akhlak, maka hancurlah bangsa itu bersama-sama keruntuhan akhlaknya).

Dalam karyanya Tarikh madinat Dimashq wa dzikir fadliha wa tasmiyat man hallaha mina al-Amathil wa ijtaza bi nawahiha min waridiha wa ahliha, Ibn ‘Asakir memetik nasihat ‘Abdullah ibn Al-Mubarak (semoga Allah merahmatinya) kepada tokoh-tokoh hadis, “Kamu lebih memerlukan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak” (Ibn ‘Asakir, 2010, 32918). Dengan ini, beliau bermaksud bahawa mereka memerlukan pengetahuan praktikal lebih daripada pengetahuan teori. Benar dahulu, benar sekarang. 

Pemerolehan ilmu dan kemahiran di sekolah hanyalah satu matlamat pendidikan. Satu lagi matlamat pendidikan adalah untuk membolehkan pelajar memperoleh nilai moral dan memperoleh kemahiran, terutamanya kemahiran penyelesaian konflik, kemahiran inovatif, kemahiran berfikir kreatif, dan kemahiran pengurusan tekanan.

Tekanan telah menjadi perkara biasa dalam kalangan pelajar universiti disebabkan oleh beban kerja yang merangkumi aktiviti berjadual dan masa belajar di luar kelas (persediaan untuk pelajaran, menulis tugasan dan projek, dan persediaan untuk kuiz dan peperiksaan, antara lain).

Bersama ibu bapa, guru-guru memainkan peranan utama dalam membangunkan sahsiah pelajar. Tanggungjawab mereka memerlukan bukan sahaja mengembangkan bakat pelajar, tetapi lebih penting lagi mengembangkan kemahiran mereka, dan mempromosikan dan menunjukkan nilai moral dengan:

Pertama, memodelkan ciri-ciri watak dan tingkah laku sosial yang boleh dicontohi. Dalam Islam, ulama dianggap sebagai pewaris para nabi (as). Pertama, kerana mereka adalah pembawa ilmu yang diwahyukan, dan kedua, kerana amalan para nabi (as) disebarkan melalui mereka; mereka adalah penjelmaan al-Quran. Para nabi (as) adalah pemimpin dalam Taqwa takut kepada Tuhan, Al-Amanah (kepercayaan), Al-‘Adl (keadilan atau pemenuhan kewajipan dan menghormati hak orang lain), dan kerendahan hati, model pemurah, belas kasihan, sabar, jujur, dan lain-lain. Ciri-ciri ini hendaklah sama ciri-ciri pewaris mereka, maksudnya, para ulama. Oleh itu, mereka harus menjaga nilai moral mereka. Seperti para nabi (as), para ulama dituntut untuk menjadi teladan akhlak yang mulia untuk diikuti oleh semua manusia dalam mencapai kemuliaan dan kesempurnaan di muka bumi dan ganjaran yang besar di Akhirat.

Kedua, menerapkan nilai moral dan sosial dalam kalangan pelajar. Nilai-nilai berikut adalah penting untuk diajar kepada pelajar bagi menyediakan mereka menjadi ibu bapa dan warganegara yang baik dalam masyarakat: menunjukkan rasa hormat kepada orang lain tanpa mengira kaum, etnik, jantina, ketidakupayaan, kejujuran, kerja keras, kerjasama dan gandingan, persaingan yang sihat, empati, dan ketepatan masa. Pelajar juga harus diajar bagaimana untuk menguruskan masa mereka untuk pembelajaran yang berkesan dan untuk menyelesaikan pengajian mereka dalam tempoh yang ditetapkan. Mereka harus sedar bahawa masa untuk belajar adalah terhad dan oleh itu, pengurusan yang betul diperlukan.

Ketiga, menyebarkan kesedaran di kalangan pelajar tentang perkara yang merosakkan keperibadian seseorang dan menjejaskan penglihatan realiti (pengaruh buruk dalam masyarakat). Salah satu perkara yang menjejaskan penglihatan realiti seseorang ialah dengan melihat kerja keras (tugasan dan projek) sebagai beban dan bukannya peluang untuk mempelajari perkara baharu.

Akhir sekali, berkongsi pengalaman moral peribadi dan menceritakan pelajaran hidup yang indah dari Al-Quran untuk inspirasi, motivasi, dan pembinaan sahsiah. Kisah Nabi Yusuf a.s. memberi banyak pengajaran kepada para remaja khususnya tentang penentangan beliau terhadap godaan (pengurusan Nafsu al-Shahwat). Seperti yang dilaporkan oleh Ibn Taimiyah (semoga Allah memberkatinya), ketika digoda, “Baginda bukan sahaja muda dan penuh dengan keinginan semula jadi yang kuat, baginda juga belum berkahwin (dengan itu tidak mempunyai cara yang sesuai untuk memuaskan keinginan asli itu). 

Tambahan pula baginda adalah orang asing di negeri itu tanpa ada saudara-mara atau kawan-kawan yang akan dimalukan (jika dia melakukan dosa tersebut). Lebih-lebih lagi, baginda pula adalah seorang hamba, dan dalam kehambaan, pengekangan moral seseorang (wazi’) bukanlah seperti orang yang bebas. Seterusnya, wanita itu (yang ingin memikatnya) cantik, berstatus tinggi, dan pemiliknya dan dia menggoda Nabi Yusuf ketika suaminya berada di luar. Kemudian, wanita itu mengancamnya dengan penjara dan penghinaan jika Nabi Yusuf tidak memenuhi keinginannya.

Namun, di sebalik semua faktor ini, Nabi Yusuf bersabar atas pilihannya sendiri, lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah. Memenangi nafsu (Jihad al-Nafs – perjuangan peribadi melawan nafsu (dimensi diri yang paling rendah atau ego) adalah salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh setiap manusia. Tanpa Al-Sabr (kesabaran) seseorang tidak boleh mencapai kemenangan ke atas Nafs. ***

(Prof Madya Dr Kabuye ialah ahli akademik di Department of Fundamental and Inter-Disciplinary Studies, AbdulHamid AbuSulayman Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, Universiti Islam Antarabangsa).

Sumber: IIUM today

Versi asal Bahasa Inggeris di pautan ini: Character Education: The Role of Murabbi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: